Custom Search

Search This Blog

Thursday, May 23, 2013

การยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, ภงด.53 ทางอินเทอร์เน็ต

วิธีการยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, ภงด.53 ทาง Internet

ระบบนี้จะรับการยื่นแบบ เวลา 06.00- 22.00 น.
( สรรพากร Call Center 1161 )

หลังจากยื่นขอใช้บริการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต และได้รับ User Name + Password เรียบร้อย ให้ดำเนินการ ดังนี้

 • เข้าเว็บ www.rd.go.th (ควรใช้ Internet Explorer)
 • หา E-Filing คลิก "ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต"
 • หา "แนะนำบริการ, บริการดาวน์โหลดโปรแกรมฯ" คลิก "รายละเอียด"
 • หา "แนะนำการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต" คลิก "ดาวน์โหลดโปรแกรม"
 • หา "ดาวน์โหลดโปรแกรม" คลิก "ภ.ง.ด.3" หรือ "ภ.ง.ด.53"
 • หา "ดาวน์โหลดโปรแกรมใบแนบ แบบ ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53" เลือก "โปรแกรมบันทึกข้อมูลใบแนบแบบ ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53" คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด+ทำการติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ+รีสตาร์ท
 • คลิกดูที่ปุ่ม Start จะพบ Icon ภ.ง.ด. 3 หรือ ภ.ง.ด.53
 • คลิกเปิดโปรแกรมดังกล่าวขึ้นมา(ดังรูปข้างล่าง)

หรือ

ถ้าไม่ได้ ให้แก้ปัญหาดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ใช้ระบบปฎิบัติการ Windows7 เมื่อเริ่มใช้งานโปรแกรมบันทึกภาษีนี้ในเบี้ยงต้น อาจพบปัญหา Error ไม่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ อาจเป็นเพราะ Windows7 มีการตั้งค่ากำหนดการใช้งานของ User ยังไม่เหมาะสม ดังนั้นก่อนการใช้งานโปรแกรมบันทึกแบบภาษีนี้ จึงควรตั้งค่าตามวิธีการต่อไปนี้ (โดยในขั้นตอนนี้จะทำ เพียงครั้งเดียว เท่านั้น ก็จะสามารถใช้งานได้ตลอดไป)

คลิก Start, คลิกขวาที่ Icon ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53, เลือก Properties.......
คลิก Apply, Continue, OK
ลองคลิกที่ Icon ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 อีกครั้ง จะพบโปรแกรม ดังรูปข้างล่าง


หรือ

แล้วทำตามขั้นตอนข้างล่างนี้
การกรอบแบบฟอร์ม แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 ทางอินเทอร์เน็ต
 1. กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของ "ผู้มีหน้าที่่หักภาษี ณ ที่จ่าย"
 2. กรอกสาขาที่ - ให้ใส่เลข 0 กรณีไม่มีสาขา
 3. เลือกเดือนที่จ่าย
 4. คลิก "ตกลง" ที่แท็บบรรทัดล่างสุด โปรแกรมจะแสดงหน้า "ใบแนบ 1"
 5. คลิก "เพิ่ม" ที่แท็บบรรทัดล่างสุด
 6. กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ของ "ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย"
 7. กรอกสาขาที่ - ให้ใส่เลข 0
 8. คลิกเลือก หรือ กรอก คำนำหน้าชื่่อ
 9. กรอกชื่อ ที่อยู่  ของ "ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย"
 10. กรอกวัน เดือน ปี ที่จ่าย เช่น 1 ม.ค. 2555 ให้กรอก 01/01/2555
 11. กรอกประเภทเงินได้
 12. คลิกเลือกอัตราภาษี
 13. กรอกจำนวนเงินที่จ่าย
 14. คลิก "ตกลง"  ที่แท็บบรรทัดล่างสุด
 15. กลับไปเริ่มทำข้อ 5. ใหม่
 16. หลังจากกรอกรายการผู้ถูกหักภาษีครบแล้ว ให้  คลิก "พิมพ์" เพื่อพิมพ์ ใบแนบ ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 (กรณีต้องการเก็บสำเนา)
 17. คลิก "ใบหน้า"  ที่แท็บบรรทัดล่างสุด
 18. คลิกเลือก นำส่งภาษีตาม  (  ) มาตรา 3 เตรส  (  ) มาตรา 48 ทวิ  (  ) มาตรา 50(3)(4)(5)
 19. คลิก "จัดเก็บ"  ที่แท็บบรรทัดล่างสุด (ในขั้นตอนนี้ สามารถเลือก จัดเก็บที่ D:  หรือ Folder อื่น ตามสะดวก ที่เปิดหาได้ง่าย หรือลบได้ง่าย ตามต้องการ)
 20. คลิก  "พิมพ์" เพื่อพิมพ์ ใบสรุปรายการภาษี ที่นำส่ง ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 พร้อมชื่อ File และตำแหน่งที่อยู่ เพื่อใช้ upload ในขั้นตอนต่อไป
 21. คลิก "จบงาน", คลิก "Yes"
การยื่น ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 ทางอินเทอร์เน็ต
 • ระบบนี้จะรับการยื่นแบบ เวลา 06.00- 22.00 น.
 • เข้าเว็บ www.rd.go.th (ควรใช้ Internet Explorer)
 • หา E-Filing คลิก "ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต"
 • หา บริการยื่นแบบฯ คลิก "ทำรายการต่อ"
 • หา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คลิก ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53
 • กรอกหมายเลขผู้ใช้ และ รหัสผ่าน คลิก "ตกลง"
 • แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 จะปรากฎขึ้นมา
 • คลิก Browse ที่ด้านล่างสุด แล้วเลือกหา File ที่จัดเก็บ ตามข้อ 19. คลิก Upload
 • ตรวจดูข้อมูล แล้วคลิก "ตกลง"
 • เข้าสู่หน้า "ยืนยันการชำระภาษี"
 • คลิก "พิมพ์แบบ" เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • คลิก เลือกวิธีการชำระภาษี
 • ถ้าต้องการชำระโดย Internet Banking ให้คลิกเลือก "ชำระภาษีผ่าน E-Payment"
 •  สามารถเลือก "ยังไม่ชำระภาษี" แล้ว log in เพื่อเข้ามาเลือกวิธีชำระเงิน ในภายหลังได้ (ก่อนถึงวันหมดเขตชำระเงิน)